แบบฟอร์มร้องเรียน แก้ไข แจ้ง ขอถอน และยินยอม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคล

Claim Form, Correct, Notice, Request, Withdrawal and Consent Processing of Personal Data


  1. ข้อมูลของผู้ร้องเรียน

  ชื่อ:

  นามสกุล:

  เบอร์โทรติดต่อ:

  อีเมล:

  2.วัตถุประสงค์การร้องเรียน แก้ไข แจ้ง ขอถอน และยินยอม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือขณะการประมวลผล เว้นแต่บทบัญญัติตามกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายตามหลักธรรมภิบาลที่ดี

  ดังนั้น หากผู้สมัครงาน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้าและผู้รับบริการ (“คนไข้”) บุคคลทั่วไป การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ของคนไข้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ พบเห็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มิชอบ โปรดระบุรายละเอียดเหตุประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มิชอบดังกล่าว เท่าที่ท่านสามารถระบุได้ตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบและแจ้งผลต่อไป

  3.รายละเอียดการร้องเรียน แก้ไข แจ้ง ขอถอน และยินยอม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  วันและเวลาที่พบเหตุการณ์ *

  รายละเอียดของเหตุการณ์ และผลกระทบ *

  บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในครั้งนี้เป็นความลับ และจะลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ

  ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้แจ้งให้แก่ บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด ทราบนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง ทุกประการทั้งนี้ บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว

  BSL Silom

  BSL Sukhumvit

  icon email